O NAS

Rok szk. 2013/14


„Dla małego dziecka
świat jest czymś wielkim i nieznanym.
Dzięki nam, może ten świat stopniowo
poznawać, oswajać i zdobywać”
J. MakowskaNasze przedszkole usytuowane jest w dużym ogrodzie, pełnym różnorodnych drzew
i krzewów ozdobnych. Część ogrodu wyposażona jest w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowo-sportowych, natomiast druga część to tzw. ,,zielona sala" do organizowania imprez międzyprzedszkolnych i szkolnych, pikników, festynów dla dzieci i ich rodzin. W budynku mieszczą się 3 sale, 2 łazienki, kancelaria, szatnia oraz kuchnia
z zapleczem.
O randze i renomie naszego przedszkola stanowi przede wszystkich wysoko wykwalifikowana kadra. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kompetencje, stale dokształcają się, posiadają wykształcenie wyższe. Systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia metodycznego, podczas których poznają nową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych.
Celem naszym jest integracja dzieci, tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, przygotowywanie do nauki w szkole: systematycznie, kompleksowo od najmłodszej grupy, uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje. Osiągnięcie powyższego wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym i eliminowania wspólnie z rodzicami ewentualnych dysharmonii rozwojowych. Przedszkole sukcesywnie w miarę możliwości zmienia swój wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny.
Przedszkole wprowadza 3-latka w świat dotąd dla niego obcy. Przede wszystkim uczy go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – zaczyna odbywać się proces socjalizacji malucha. Ponadto dziecko zdobywa wiele innych umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych. Kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.
Rodzice zawsze mogą zasięgnąć rady, opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczyciele dobrze znają dzieci. To one stwarzają odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Czasami jako pierwsze odkrywają szczególne zdolności dziecka i dąży do ich rozwijania i doskonalenia. Dostrzega również deficyty w rozwoju dziecka, a wtedy wspólnie z rodzicami stara się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób.
W przedszkolu dziecko w ramach zajęć dodatkowych styka się z językiem obcym, zajęciami rytmiczno- muzycznymi. Tu uczy się dobrych manier, rozwija swoją osobowość i talenty. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.

Nasze przedszkole organizuje swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Za najważniejsze zadania uważamy:

• kontynuację wychowania domowego
• umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych
• przygotowanie dzieci do nauki szkolnej
• stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze (są bezpieczni i szczęśliwi)
• pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi, w czasie ich pracy
• umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2014/15

W wakacje b.r. rozpoczęły się prace przy rozbudowie budynku naszego przedszkola. Obecnie mieści się ono w obiekcie, który zakupiony został na ten cel 30 lat temu, a przed 10 laty został zmodernizowany. Okazuje się jednak, że dziś jest on zbyt ciasny.
Aby zapewnić miejsca dla wszystkich przedszkolaków, z inicjatywy wójta Jerzego Lysego, który społecznie opracował dokumentację techniczną, przygotowano inwestycję i zabezpieczono środki budżetowe.

Zakres prac przewiduje dobudowę po wschodniej stronie budynku – skrzydła, w którym mieścić się będzie jedna sala dydaktyczna, z możliwością jej wydzielenia na dwa odrębne pomieszczenia. Ponadto przedszkole zyska zaplecze sanitarno-socjalne i pomieszczenia administracyjne. W środku rozbudowywanego obiektu powstanie patio doświetlone przez szklany dach. Będzie ono służyć jako sala gimnastyczna lub też jako oranżeria. Łącznie powierzchnia użytkowa przedszkola zwiększy się o ok. 50%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2015/16

Pod koniec października tego roku ruszyły ponownie prace przy rozbudowie budynku naszego przedszkola.

Zakres robót obejmować będzie:
• stara część - wyburzenia i modernizacja,
• stan surowy - więźba dachowa, pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, c.o., instalacja elektryczna, dojście i zagospodarowanie.

Rozpoczęte prace będą wykonywane przy czynnie działającym przedszkolu.
Natomiast prace przeprowadzane w pomieszczeniach, w których aktualnie funkcjonuje przedszkole, prowadzone będą tylko w okresie wyłączenia placówki z działania, tj. w okresie od 29.03.2016 r. do 19.08.2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2016/17

Pod koniec wakacji zakończyły się prace przy rozbudowie budynku przedszkola. Rozpoczynamy więc nowy rok pracy w naszej - jakże odmienionej - placówce :)
Uroczyste przecięcie wstęgi: 8 października!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2017/18

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, od 1 września nasza placówka, to przedszkole czteroodziałowe, w którym edukację przedszkolną rozpocznie ponad osiemdziesięcioro dzieci.

Dotychczas oferowaliśmy Dzieciom i Rodzicom trzy sale dydaktyczne. Aby zapewnić miejsca dla wszystkich Przedszkolaków, jedna z sal – w której do tej pory funkcjonowała jadalnia – od tego roku szkolnego przekształcona została w czwartą salę dydaktyczną, dla dzieci trzyletnich.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2018/19

Kolejny rok rozpocznie w naszym przedszkolu 82 dzieci. Będą one bawić się, uczyć i odpoczywać w ramach 4 grup wiekowych od 2,5 do 5 lat.

Jak widać zmiany nie objęły w tym roku bazy lokalowej. Bez zmian pozostaje również kadra pedagogiczna.

Zmieniło się natomiast kierownictwo placówki: Dyrektorem ZSG w Proszówkach został: mgr inż. Mirosław Żelichowski, Wicedyrektorem: mgr Dariusz Samek.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2019/20

Kolejny rok rozpoczynamy bez większych zmian! Nadal pracować będziemy w ramach 4 grup wiekowych, z jedną małą zmianą: będą to dzieci od 3 do 5 lat.

Zmianie nie uległa w tym roku ani baza lokalowa, ani kadra pedagogiczna.

Jeśli chodzi o kierownictwo placówki, to funkcja Wicedyrektora ZSG w Proszówkach, powierzona została Pani mgr Marcie Orłowskiej.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szk. 2020/21

Ten rok szkolny będzie zapewne nieco inny niż poprzednie , ze względu na Covid-19.

Pracować będziemy nadal w 4 grupach wiekowych: od 3-5 lat. Do naszego przedszkola uczęszczać będzie w tym roku 90 dzieci.

Zmianie uległa nieco baza lokalowa. Sala „przejściowa”, w której funkcjonowały 3-latki, przeniesiona została do dużego pomieszczenia, doświetlonego przez szklany dach.

Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną, to do grona nauczycieli dołączyła w tym roku szkolnym Pani Ilona Wałkowska.

Kierownictwo placówki pozostało bez zmian.

Przedszkolowo.pl logo