Dokumentacja

W roku szkolnym 2018/19 realizować będziemy program: „Mam wiele do powiedzenia i lubię mówić to, co ważne!”

Cele:
1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnymi społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
3. Bogacenie doświadczeń czytelniczych i językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
4. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:
1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego min.: drama, gry ekspresyjne, teksty odtwórcze, żywy teatr, trening twórczego myślenia i inne.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem, jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
• analiza treści pozycji literackich,
• przedstawianie ich treści własnymi słowami,
• układanie krótkich opowiadań,
• zabawy słownikowe,
• inscenizowanie,
• nauka wierszyków, wyliczanek,
• tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
• poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
• ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
4. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych pozycji literatury dziecięcej, scenariuszy zajęć.
5. Pozyskiwanie rodziców do współpracy: zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, czytanie dzieciom bajek i inne.
6. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, spotkania z dziećmi z ZSG w Proszówkach ("Zerówka", Kółko Teatralne).


...................................................................................................

W roku szkolnym 2017/18 realizować będziemy program: „Od Bobasa do Pitagorasa"

Główny cel programu:
•Wspieranie ciekawości, samodzielności i aktywności dzieci w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej.

Najciekawsze propozycje, to:

• Zorganizowanie przedszkolno – szkolnego „Turnieju wiedzy matematycznej: Raz, dwa trzy, liczę ja – liczysz ty!”
• Gościnne spotkania dzieci przedszkolnych z dziećmi z „Zerówki” przy Szkole Podstawowej w Proszówkach – cykliczny udział w zajęciach matematycznych.
• „Matematyczne popołudnie” – zabawy z wykorzystaniem liczmanów, figur geometrycznych, puzzli, gier planszowych, klocków, rozwiązywanie zagadek matematycznych.
• „Moja matematyka” - założenie indywidualnych teczek z kartami pracy, pracami plastycznymi i zadaniami matematycznymi.
• Organizowanie cyklicznych wystaw prac plastycznych dzieci nawiązujących do treści matematycznych pt. „Matematyka na każdą porę roku”
• Bajki edukacyjne z zakresu podstawowych pojęć matematycznych, z cyklu: „Dziecięca matematyka” – (Android Google play).
• Oferta edukacyjna: „Fizyka dla Smyka” – warsztaty interaktywne dla dzieci.
• Wykonanie przestrzennej postaci z pudełek, figur geometrycznych i innych materiałów o treści matematycznej: warsztatowe zajęcia dla rodziców i dzieci.
• Wewnątrz - przedszkolny Konkurs Plastyczny z zakresu konstruowania gier planszowych, rozwijających zainteresowania matematyczne.
• Opracowanie na Rady Pedagogiczne - Szkoleniowe referatów dotyczących powyższego tematu. Przybliżenie założeń koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.
• „Jesteśmy chłonni wiedzy” – udział nauczycieli w szkoleniach w ramach WDN, uczestniczenie w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach oraz kursach ON-LINE (Akademia ARTE).

...................................................................................................

W roku szkolnym 2016/17 realizować będziemy program: „Zdrowo jem - zdrowo rosnę"

Główny cel programu:
• Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowotnych.

Najciekawsze propozycje, to:

• Przeprowadzenie cyklu zajęć; „Kuchnia zdrowego przedszkolaka”
• Zajęcia otwarte dla Rodziców promujące zdrowy styl życia (warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców).
• Zorganizowanie cyklu zajęć dedykowanych zdrowym produktom: Dzień Miodu, Dzień Dyni, Dzień owoców i warzyw.
• Piknik z Rodzicami pod hasłem: „Zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie”, zabawy połączone ze stoiskami ze zdrową żywnością.
• Dzieci nie jedzą śmieci! – plakat wykonany przez dzieci i nauczycielki prezentujący niezdrowe produkty.
• „Choinka którą można zjeść” – wewnątrz przedszkolny konkurs dla dzieci i rodziców.
• Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego – „Iwkowa”: pieczenie chleba - samodzielne wyrobienie ciasta i upieczenie chleba lub do Izby Regionalnej w Starym Wiśniczu.
• „Zdrowy ząbek” – cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci. Kształtowanie nawyku dbania o zęby, rozumienie potrzeby mycia zębów po posiłkach. Udział w ogólnopolskim projekcie.


..............................................................................................

„Piękny tajemniczy świat – edukacja ekologiczna w przedszkolu", to program realizowany w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2015/16

Główny cel programu:
• Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców.

Cele szczegółowe:
• Obcowanie z przyrodą i poznawanie jej na drodze doświadczeń.
• Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
• Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt.
• Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.

W programie m.in.

• Wycieczka do Izby Leśnej i Obserwatorium w Niepołomicach oraz spotkanie z Leśnikiem z Nadleśnictwa w Niepołomicach
• Zorganizowanie Konkursu Plastycznego wewnątrz- przedszkolnego: „Zabawka ze skrawka”
• Wycieczka do Kopalni soli w Bochni
• Happening pt. „Drugie życie śmieci”- zaproszenie do udziału w Konkursie na najciekawsze przebranie ekologiczne
• Konkurs fotograficzny dla rodziców „Przyroda w 4-porach roku”

..............................................................................................

Koncepcja pracy Przedszkola w Proszówkach
na rok szkl. 2016/17


Opracowana przez zespół składzie:
Agata Góral - wicedyrektor
Edyta Rząca - nauczyciel
Elżbieta Ptaszek – nauczyciel
Małgorzata Czekaj– nauczyciel
Lucyna Domagała– nauczyciel

Przedszkole jest naszym drugim domem. Jest otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska. Zapewnia opiekę i wszechstronny rozwój dzieci, wspomaga rodziców w wychowaniu ich pociech. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Zapewnia miłą atmosferę i dobre samopoczucie dzieci. Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb rodziców.

Specyfiką przedszkola jest (opis oferty edukacyjnej):
Przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia, takie jak:
• zajęcia rytmiczno- muzyczne (wszystkie grupy),
• nauka języka angielskiego (cztero- pięciolatki),
• zajęcia z religii (wyznanie rzymsko-katolickie – wszystkie grupy),
• zajęcia logopedyczne (cztero- pięciolatki),
• zajęcia ruchowo- korekcyjne na basenie (maj, czerwiec),

Cele główne to:
• kontynuacja wychowania domowego,
• umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
• stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze (są bezpieczni i szczęśliwi),
• troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową
• pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi, w czasie ich pracy,
• wprowadzanie dzieci w świat wartości artystycznych,
• umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola,
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i zainteresowań,,
• kształtowanie poczucia przynależności społecznej: do rodziny, kolegów i wspólnoty narodowej,
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
• nabywanie umiejętności wyrażania emocji i rozpoznawania ich u siebie oraz innych osób;
• obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
• przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (istota współdziałania w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
• właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków, nakrywanie do stołu i sprzątanie po sobie;
• samodzielne ubieranie i rozbieranie się, dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie;
• utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.
• tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców.
• obcowanie z przyrodą i poznawanie jej na drodze doświadczeń.
• kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
• wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt.
• pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.

Kryteria sukcesu (co przedszkole chce osiągnąć)
• Rozszerzenie oferty edukacyjnej o innowację pedagogiczną: „Przedszkolak przyjacielem przyrody”, dostosowaną do potencjalnych możliwości wychowanków i potrzeb placówki.
• Uwzględnianie treści z zakresu ekologii i zdrowego odżywiania w miesięcznych planach pracy i wpisach do dzienników.
• Opracowanie na Rady Pedagogiczne- Szkoleniowe referatów dotyczących powyższego tematu.
• „Jesteśmy chłonni wiedzy” - uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego , a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym- wzajemna pomoc koleżeńska, wymiana pomocy dydaktycznych, dotyczących zdrowego stylu życia.
• Zorganizowanie zbiórki zużytych baterii, zbiórki makulatury i nakrętek.
• Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, poetyckich - reprezentowanie przedszkola na zewnątrz z prezentacją programów ekologicznych.


Planowane działania na rok szkolny 2016/17
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej o innowację pedagogiczną: „Przedszkolak przyjacielem przyrody".
- Udział w programach edukacyjno -profilaktycznych i konkursach pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej : „Czyste powietrze wokół nas”.
- Prowadzenie „Kółka przyrodniczego”, w ramach którego prowadzona będzie gazetka przedszkolna „Nowinki przyrodnicze”.
- Opracowanie zestawu „eko-zabaw” na świeżym powietrzu. Wzbogacenie wachlarza zabaw u dzieci.
- Udział w teatrzykach promujących zdrowie
- Promowanie zdrowia poprzez poznawanie: wierszy, opowiadań bajek, piosenek i próby ich inscenizowania.
- Zorganizowanie spotkań z lekarzem - dietetykiem.
- Eksponowanie w holu przedszkola prac i plakatów wykonanych przez dzieci na temat np. „Piramidy Zdrowego Żywienia” oraz plakatów propagujących zdrowy tryb życia.
- Przeprowadzenie cyklu zajęć; „Kuchnia zdrowego przedszkolaka”
-Organizowanie zabaw dydaktycznych mających na celu rozbudzanie zmysłów: węchu, smaku, wzroku, dotyku:
- Podejmowanie z dziećmi działań mających na celu wspólne przygotowywanie zdrowych, sezonowych posiłków, przekąsek i deserów
- Zajęcia otwarte dla Rodziców promujące zdrowy styl życia (warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców)
-„Zdrowy deser” -zajęcia z zaproszonym gościem.
-Cykliczne zajęcia kulinarne w przedszkolnej kuchni polegające na przygotowywaniu przez dzieci zdrowych przekąsek na bazie sezonowych warzyw i owoców, pobudzanie u dzieci zmysłu smaku i węchu, wzroku i dotyku poprzez umożliwienie im samodzielnego przygotowywania posiłków i degustacji (Super Kanapka, Warzywny Talerzyk, Owocowy Raj).
-Wyrabianie nawyków higienicznych, takich jak: mycie rąk, mycie zębów, sprzątanie po zakończonej pracy.
- Warzywne ogródki - hodowla warzyw w salach.
- Zorganizowanie cyklu zajęć dedykowanych zdrowym produktom:
• Dzień Miodu – wycieczka edukacyjna do gospodarstwa w Chodenicach, zwiedzanie pasieki, degustacja miodu, warsztaty tematyczne..
• Dzień Dyni – wykonanie przez dzieci i rodziców bajkowej postaci z dyni, propagowanie walorów zdrowotnych dyni
• Dzień owoców i warzyw – święto wewnątrz-przedszkolne (zabawa w przebieranki)
- Bal Karnawałowy z poczęstunkiem złożonym wyłącznie ze zdrowych przekąsek/produktów.
- Piknik z Rodzicami pod hasłem: „zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie”, zabawy połączone ze stoiskami ze zdrową żywnością.
- "Wiem co jem” – cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci -Kształtowanie nawy zdrowego, racjonalnego odżywiania - poszukiwanie wartościowych produktów w diecie. - Zajęcia otwarte dla rodziców
-„Choinka którą można zjeść” – wewnątrz przedszkolny konkurs dla dzieci i rodziców
-Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego – „Iwkowa”: pieczenie chleba - poznanie etapów pieczenia chleba - samodzielne wyrobienie ciasta i upieczenie chleba lub do izby regionalnej w S. Wiśniczu ( wycieczka dydaktyczna)
-Pierwsza pomoc przed medyczna - wiem co robić. Zajęcia pokazowe – udzielanie pierwszej pomocy.
-„Zdrowy ząbek” – cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci - kształtowanie nawyku dbania o zęby, rozumienie potrzeby mycia zębów po posiłkach. – udział w ogólnopolskim projekcie.Metody pracy (opis wiodących metod pracy)

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.
Obok rozwiązań programowych i metodycznych proponowanych przez współczesnych pedagogów na grunt przedszkola przenosimy również nowatorskie metody ćwiczeń w tym: koncepcje ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastykę ekspresyjną Karola Orfa i Rudolfa Labana, gimnastykę rytmiczną Kniessów. Prowadzimy także zajęcia umuzykalniające oparte na aktywnym słuchaniu muzyki wg Batti Straus oraz zajęcia z zastosowaniem zabaw wg propozycji KLANZY.


System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych (opis)

W celu zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec nich system nagród i kar.
Stosowane nagrody: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, czerwone serduszka, oklaski, naklejki, przydział dodatkowych funkcji, dyplomy np. za udział
w konkursach, a także pieczątki z „minkami” do pracy z książką.
Stosowane kary: brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o złym zachowaniu.

System diagnozowania osiągnięć dzieci (opis)

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• Kart obserwacji rozwoju dziecka 3-4-5 letniego.
• Planów pracy kompensacyjno- wyrównawczej oraz planów pracy
z dzieckiem zdolnym.
• Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy).
• Teczek prac dzieci i innych dokumentów.
• Kroniki Przedszkolnej i strony internetowej.
• Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

System obserwowania osiągnięć nauczycieli (opis)

Nauczyciele zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• ankiet,
• rozmów z nauczycielami, rodzicami,
• hospitacji,
• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci ( opis)

O postępach edukacyjnych dzieci, rodzice informowani są:
• na zebraniach ogólnych i grupowych,
• w czasie kontaktów indywidualnych podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• zajęć otwartych,
• wspólnych uroczystości i imprez,
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym (opis)
• Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla rodziców i społeczności lokalnej.
• Organizowanie wyjść na imprezy poza przedszkolne – do kina, teatru.
• Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez różne organizacje i instytucje działające na terenie gminy (np. konkursy).
Ponad to:
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Proszówkach wraz z Oddziałem Przedszkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni, Komendą Rejonową Policji w Bochni, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni, Miejskim Domem Kultury w Bochni, Państwową Strażą Pożarną w Bochni, Ośrodkiem Zdrowia w Proszówkach, Teatrem Żywego Aktora „Skrzat” z Krakowa, Parafią pod wezwaniem Świętego Joachima w Krzyżanowicach, redakcją „Ziemi Bocheńskiej”, Nadleśnictwo i Izba Leśna w Niepołomicach, Oczyszczalnia ścieków.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka: (opis)

Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń poprzez:
• Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
• Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
• Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
• Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
• Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami i dziećmi.
• Rozmowy indywidualne i zebrania grupowe.
• Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
• Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac).
• Włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, konkursów, wycieczek.


````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

„Staram się zachowywać grzecznie i uczę się jak żyć bezpiecznie !”
to program realizowany w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2014/15

W programie m.in.

• Opracowanie programu edukacyjnego dla wszystkich grup wiekowych pt. „Dziecięcy savoir vivre, czyli jak zostać rycerzem lub księżniczką dobrego zachowania?”
• „Kontrakty grup” - wspólne tworzenie regulaminów współpracy i współżycia w grupie. Przestrzeganie zawartych w nim treści.
• „Tablice motywacyjne” – samoocena dzieci , przywieszanie odpowiednich znaczków – nagradzanie i karanie zachowań dzieci (wg pomysłu nauczycieli).
• „Z kulturą za pan brat” – potyczki dobrych manier przedszkolaków
z poszczególnych grup.
• Tworzenie „Poradników Dobrego Zachowania” w formie książeczek, historyjek obrazkowych, komiksów


• Przeprowadzenie cyklu zajęć zatytułowanych: „Bezpieczny przedszkolak”
• Zasady bezpieczeństwa poznajemy, w swoich pracach je pokazujemy -
„Wernisaż prac: „Bezpieczny przedszkolak”
• Zasady bezpieczeństwa poznajemy, bawić wspólnie się umiemy” –
Quiz: „Jak żyć bezpiecznie”. Zaproszenie do współpracy dzieci z innego,
wybranego przedszkola.
• „Pojazdy niosące pomoc” - KONKURS RODZINNY. Konstruowanie pojazdów z odpadów wykonanych wspólnie przez dzieci i rodziców w domu.


Główne cele programu:

1. „KULTURALNYCH SŁÓW UŻYWAM, NIEMIŁYM DZIECKIEM NIGDY NIE BYWAM”:

• nabywanie umiejętności wyrażania emocji i rozpoznawania ich u siebie oraz innych osób;
• obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
• przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (istota współdziałania w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
• właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków, nakrywanie do stołu i sprzątanie po sobie;
• samodzielne ubieranie i rozbieranie się, dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie;
• utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

2. „PRZEWIDUJEMY DZIAŁAŃ NASTĘPSTWA, ZAWSZE STOSUJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA”:

• poznanie najbliższego środowiska;
• wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa;
• rozbudzanie zainteresowania bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
• przewidywanie następstw określonych skutków swoich działań;
• poznanie zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożar, wypadek)
• zapoznanie się ze znaczeniem pojęcia „obcy”; poznanie zagrożeń, które mogą spotkać dziecko ze strony nieznajomych;
• kształcenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, dbanie o ład i porządek wokół siebie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„W zdrowym ciele, zdrowia wiele!"
to program realizowany w roku szkolnym 2013/14


Główne cele programu:

Wykorzystywanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych służących
odkrywaniu znaczenia: zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się.

W programie m.in.

• Przeprowadzenie cyklu zajęć zatytułowanych „Kolorowe dni”: (Dni marchewki, Dni ogórka, Dni wody itp.)
• „Jemy smacznie, zdrowo i kolorowo” – plakat w wykonaniu nauczycieli.
• „Marsz życia” - pomoc w przygotowaniu marszu organizowanego przez Diecezję Tarnowską.
• Udział dzieci w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Czyste powietrze wokół nas” oraz „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
• ,,Spartakiada przedszkolaków” - integracyjne spotkanie przedszkolaków z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej.
• Popularyzacja zdrowej diety i walka z otyłością u dzieci - wewnętrzny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców : „Śmietnik niezdrowych produktów”
• „Wesołego Alleluja!” - kiermasz wielkanocnych wypieków.
• „Ośmielam lęk przed spotkaniem ze stomatologiem”.
• „Serduszka dwa to ty i ja” - Święto Rodziny połączone z konkursem na najzdrowszą i najsmaczniejszą potrawę.


Przedszkolowo.pl logo